top
linie
adminúvod|kontakt|novinky|mapa serveru

Novinky a zajímavosti

Nová televize - Prima COOL

Za necelé dva týdny p?ibude na ?eském televizním nebi další stanice. Primácká dvojka s názvem Cool si dala za cíl oslovit mladé muže ve v?ku 20 ? 40 let a jak vedení stanice tvrdí, zkrátka všechny kte?í se rádi baví.

Za necelé dva týdny p?ibude na ?eském televizním nebi další stanice. Primácká dvojka s názvem Cool si dala za cíl oslovit mladé muže ve v?ku 20 ? 40 let a jak vedení stanice tvrdí, zkrátka všechny kte?í se rádi baví.
Cool chce zkrátka p?ilákat nejen ty diváky, kte?í nejsou spokojeni s programovou nabídkou ostatních televizních stanic, ale rád by se pokusil o nemožné a odlákal ?ást divák? z internetu zp?t k televiznímu p?ijíma?i. Má ale opravdu šanci dostatek divák? p?ilákat a hlavn? má šanci ekonomicky usp?t? Podle p?íkladu Novy Cinema, které se poda?ilo prodat t?etinu reklamních ?as?, ješt? než odstartovala, a jejíž sledovanost se pozvolna ale jist? šplhá vzh?ru, se m?že zdát, že by to nem?l být žádný problém. Jenže Cool to tak snadné jako novácká Cinema mít nebude. Ne jen proto, že Cool není na první pohled spojen se silnou zna?kou, což u divák? vždy dob?e funguje, ale p?edevším proto, že zatím co Nova Cinema je kanál postavený na recyklaci programových akvizic, tedy jakýsi ?odpadový? kanál, tak Cool je postaven jako kanál premiérový a tedy finan?n? výrazn? náro?n?jší.

Odpadové kanály
Když Nova p?ed rokem a p?l odstartovala kanál Nova Cinema nic vlastn? jeho rozjezdem neriskovala. Nova Cinema je totiž typickou ukázkou ?odpadového? kanálu, jehož provoz stojí vlastníka pouze náklady spojené s distribucí signálu. Obsah je totiž postaven na po?adech, na jejichž vysílání televize už práva stejn? vlastní, ale na svém hlavním kanálu je vysílat z toho ?i onoho d?vodu nechce.
Nova Cinema p?i tom není prvním ?odpadovým? kanálem který se na našem trhu kdy objevil. Podobnou roli už kdysi plnila TV Galaxie, respektive TV3. Ta sloužila jako odkladišt? nepot?ebných akvizic dokonce pro ob? komer?ní televize, tedy jak pro Novu, tak pro Primu.
Mimochodem, sv?j vlastní ?odpadový? kanál chystá i Prima. P?ipravovaná stanice pro ženy s názvem Prima Klub totiž nebude ni?ím jiným, než práv? recykla?ním za?ízením Primy, kde zužitkuje jak své vlastní seriály jako Velmi k?ehké vztahy, nebo Letišt?, tak i seriály akvizi?ní.

Cool bude ovšem pravým opakem zmín?ných recykla?ních stanic. Sází totiž na premiérové akvizice, a co víc, na akvizice u kterých není jistota úsp?chu. Seriály jako Futurama, Big Bang Theory, nebo My Name is Earl, které Cool nabídne, jsou sice v zemi p?vodu v USA, i u internetové komunity velmi úsp?šné, jenže co je úsp?šné na jednom trhu, nemusí být nezbytn? úsp?šné na trhu jiném. P?íkladem m?že být t?eba zmín?ný My Name is Earl, nebo seriál How I Meet Your Mother. Oba pat?í ve státech k po?ad?m s velmi dobrou sledovaností a druhému jmenovanému dokonce v USA stoupají ratingy, ale na sousedním Slovensku u divák? naprosto propadly.
Zásadní otázkou pro Cool tedy je, jak na tyto seriály zareagují ?eští diváci. Cool sice mimo jiné cílí na skupinu, která si zmín?né seriály díky internetu oblíbila, jenže internetový divák je pro televizi práv? tím nejzrádn?jším. V?tšinu seriál?, které Cool nabídne, už d?v?rn? zná a pro? by se na n? tedy díval podruhé, nebo dokonce pot?etí.

Prima panika?ení
I když by to Prima asi nep?iznala, tak na projekt Cool spoléhá víc, než je zdrávo. Po n?kolika letech kdy se na pražské Palmovce st?ídali manže?i jako na b?žícím pásu, sledovanost stagnovala a koncepce byla spíš zbožným p?áním než realitou, se Prima kone?n? snaží odpíchnout ode dna n??ím jiným než jen kopírování úsp?šn?jší sokyn? Novy. To znamená, že bude ?ekat na první výsledky své nové stanice s velkou netrp?livostí a práv? tato netrp?livost skrývá velké nebezpe?í. Vždy když totiž v poslední dob? na Prim? do n?kterého projektu vkládali velké nad?je a jeho výsledky ihned nenaplnily o?ekávání, za?ali manaže?i na Prim? panika?it. Nakonec, v?tšina z nás má asi ješt? v živé pam?ti onu anabázi s Prvními zprávami, jejichž sledovanost spadla po prvotní divácké zv?davosti na dno. Zpravodajství na Prim? m?lo tehdy št?stí, že v?bec p?ežilo tém?? až hysterickou reakci vedení a p?i tom se v?tšina odborník? shodovala v tom, že by bylo bývalo rozumné dát nové koncepci zpravodajství víc ?asu na to, aby se chytila. Vývoj primácké dvojky se m?že ubírat velmi podobnou cestou.

Prima si, oproti Nov?, vybrala složit?jší cestu. Zatím co Nova neriskovala, spustila sv?j druhý kanál nejprve prost?ednictvím satelitu a televizních kabelových rozvod? a teprve když byly vid?t výsledky, investovala do vysílání, prost?ednictvím DVB-T, Prima jde do st?etu p?ímo a to oproti Nov?, dokonce s premiérovým kanálem. M?že se pochopiteln? stát zázrak a Cool se do?ká neoby?ejné divácké odezvy, ale spíš se dá o?ekávat po?áte?ní zájem, následný propad sledovanosti a velmi pomalý r?st, který m?že šplhat na zajímavá ?ísla až dva roky. Pokud se na tento vývoj na Prim? nep?ipravili, potom se m?žeme t?šit na slavnostní start, paniku a následné p?eformátování stanice v cosi vzdálen? p?ipomínajícího Novu Cinema a to už by nebylo Cool ani náznakem.

Diskuze

Zatím žádné příspěvky
vložit příspěvek

Jméno:

Email:

Dotaz:


Pro odeslání dotazu vyplňte prosím písmena z obrázku:

řešení na  míru
Vyhledávání: