top
linie
adminúvod|kontakt|novinky|mapa serveru

Novinky a zajímavosti

od 1. dubna budou tisíce TV v Praze jen šumět

?eská televize znovu upozor?uje diváky z Prahy a okolí na brzké vypnutí analogového vysílání ?T1 ze Žižkova ? již 30. 4. 2009. Do té doby je nezbytné zajistit si digitální p?íjem. Informa?ní servis ?T k digitalizaci nyní nabírá na intenzit? ? piktogram, lišta, spoty, webový speciál, teletext ?T1, ?asopis ?T+, zpravodajství ?T, speciální po?ady...

?eská televize potvrzuje pozici leadera digitalizace v ?eské republice, a to i v oblasti informování o tomto procesu. Divák?m poskytuje trvale nejširší spektrum podstatných, praktických technických informací k p?echodu z analogového na digitální televizní vysílání, a to synchronn? prost?ednictvím ?ady komunika?ních prost?edk?. Zajiš?uje tak v porovnání s komer?ními vysílateli výrazn? hodnotn?jší službu ve?ejnosti. V sou?innosti s vládou ?R garantovanou informa?ní kampaní vedenou Ministerstvem vnitra ?R, respektive Národní koordina?ní skupinou, tak vzniká maximální možný zásah obyvatelstva relevantními informacemi o digitalizaci. Aktuáln? ?eská televize zintenziv?uje informa?ní servis k vypnutí analogového zemského vysílání ?T1 ze stanovišt? Praha - m?sto ? Žižkov.

Analogový signál ?T1 na 51. kanálu ze Žižkova je už od za?átku února ozna?en známým piktogramem. Speciální symbol v podob? ?ty? ?tverc? vidí v pravém spodním rohu obrazovky jen diváci p?ijímající analogové zemské vysílání Jedni?ky z vysíla?e Praha - m?sto, jež bude 30. dubna 2009 definitivn? vypnuto (dle Technického plánu p?echodu, na?ízení vlády, má na žižkovské v?ži skon?it v poslední dubnový den veškeré analogové televizní vysílání ? v?etn? komer?ních stanic). Piktogram se nejprve zobrazoval ve vybraných ?asech, od b?ezna z?stává viditelný nep?etržit?. Od 23. b?ezna 2009 bude divák?m p?ipomínat nezbytnost zajistit si digitální p?íjem také textová lišta s bližšími informacemi. Vložena bude do obrazu analogové ?T1 ze žižkovského vysíla?e prakticky natrvalo, mizet bude jen v dob? vysílání otev?ených titulk?.

Na blížící se konec analogového vysílání ?T1 z vysíla?e Praha - m?sto ? Žižkov bude od 27. b?ezna 2009 n?kolikrát denn? upozor?ovat spole?n? s celostátn? vysílanými spoty o digitalizaci také regionáln? odpojovaný spot. Jeho prost?ednictvím uvidí specifické informace op?t jen obyvatelé Prahy a blízkého okolí, kte?í ladí analogový signál prvního programu ?T ze Žižkova. Ostatní diváci budou v tu dobu sledovat b?žné programové upoutávky.

Portfólio informa?ních aktivit ?eské televize k digitalizaci zahrnuje také ?adu dalších cest, jimiž k divák?m sm??ují d?ležité, objektivní informace. Na webu je k dispozici pr?b?žn? aktualizovaný, obsáhlý internetový speciál
www.digiCT.cz. Vše podstatné a aktuální lze najít také snadno a rychle v teletextu ?T1 na stran? 650. Téma má vyhrazenou rubriku i v ?asopisu ?T+. S individuálními dotazy k digitalizaci ?eské televize se m?že ve?ejnost obracet na Divácké centrum ?T, horká linka 261 13 74 74 je v provozu denn? od 7.30 do 20.00 hodin. P?echodu z analogového na digitální vysílání se samoz?ejm? v?nuje zpravodajství ?T a vybrané po?ady. Pat?í mezi n? pravideln? ?été?ko, pr?b?žn? pak magazíny jako Barvy života, Sama doma nebo oblíbený týdeník PORT (v?etn? internetových stránek po?adu na www.ceskatelevize.cz/port/ s video rubrikou Digitalizace od A do Z). V posledních týdnech p?ed vypnutím analogové ?T1 ze Žižkova za?adí ?eská televize do vysílání navíc dv? zvláštní vydání po?adu Žijeme digitalizací. První z nich ve formátu diskusního po?adu Máte slovo uvede ve ?tvrtek 26. b?ezna 2009 od 21.50 hodin program ?T1 ? o p?echodu z analogového na digitální televizní vysílání budou s Michaelou Jílkovou debatovat p?ední odborníci i samotní diváci. V ned?li 26. dubna 2009 od 21.20 hodin pak ?T1 nabídne p?lhodinový speciál Žijeme digitalizací, který p?inese odpov?di na nejd?ležit?jší, ryze praktické otázky divácké ve?ejnosti.

Digitální zemské vysílání ?eské televize lze v Praze a ?ásti st?edních ?ech naladit na 53. kanálu z vysíla?? Praha - m?sto ? Žižkov (vertikální polarizace) a Praha ? Cukrák (horizontální polarizace). Multiplex ve?ejné služby nabízí všechny ?ty?i programy ?T v digitální kvalit?, digitální dopl?kové služby a rozhlasové stanice ?Ro. Pro p?íjem je pot?eba set-top-box nebo digitální televizor s DVB-T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správn? nasm?rovaná, pevná venkovní anténa (pokojová sta?í jen ve výjime?ných p?ípadech) a anténní svod z odpovídajícího, neponi?eného koaxiálního kabelu. Pozornost se musí v?novat p?ípadn? zapojeným zesilova??m a rozbo?ova??m. Bezpodmíne?n? nutná je odborná úprava p?evážné v?tšiny systém? spole?ných televizních antén (STA) v bytových domech.

Št?pán Janda
Tiskový útvar ?T

Diskuze

Zatím žádné příspěvky
vložit příspěvek

Jméno:

Email:

Dotaz:


Pro odeslání dotazu vyplňte prosím písmena z obrázku:

řešení na  míru
Vyhledávání: